DomainQube.cz Partner a garant

Jak známku získat?

Chcete Vy patřit mezi poskytovatele služeb projektu DomainQube.cz? Kontaktujte nás ještě dnes.

Co pro její získání musíte udělat?

  1. Staňte se partnerem General Registry
  2. Přijměte své a dodržujte kritéria kodexu DomainQube.cz

Jak se stát partnerem General Registry?

Prvním krokem k získání známky DomainQube.cz je uzavření partnerské smlouvy s General Registry včetně dodatku č. 2 marketingové podpoře.

K tomu se stačí zaregistrovat na www.generalregistry.cz/partneri. Zde získáte přístupy partnerské sekce a seznámíte se s programem pro registraci domén. Na stejném místě je k dispozici znění partnerské smlouvy a dodatku.

Pokud se rozhodne stát partnerem, vytiskněte smlouvu a dodatek č. 2 dvojím vyhotovení, podepište a zašlete na adresu General Registry.

Pokud již máte partnerskou smlouvu uzavřenou, zašlete pouze dodatek ke smlouvě.

Co musí Vaše společnost splňovat, aby se mohla zúčastnit projektu DomainQube.cz?

General Registry je společnost, která se zabývá registrací doménových jmen a její zákazníci jsou především společnosti poskytující webhosting, webdesign, atd. - partneři.

General Registry svým partnerům poskytuje kvalifikovanou podporu a především osobní přístup, protože každý problém vyžaduje odborné řešení a individuální posouzení. A právě tuto přidanou hodnotu by Vaše společnost měla přenést na koncového zákazníka (zákazníka partnera).

Proto je důležité, aby Vaše společnost případě partnerství trvale dodržovala následující zásady:

  1. Profesionální přístup zákazníkovi
    Dialog se zákazníkem vede zástupce partnera disponující náležitými odbornými znalostmi a komunikačními dovednostmi potřebnými pro jasný popis nabídky služeb a současně pro zjištění potřeb zákazníka.
  2. Aktivní nabídka služeb
    Vedle zákazníkem deklarované poptávky přistupuje partner k zákazníkovi s cílem identifikovat a obsloužit jeho komplexní potřeby internetových služeb, které je schopen svou nabídkou zabezpečit.
  3. Flexibilita reakce na poptávku zákazníka
    Partner reaguje na poptávku zákazníka nejpozději lhůtě 24 hod jejího doručení. reakci je považováno navázání komunikace se zákazníkem, jejímž obsahem je potvrzení evidenci jeho poptávky a sjednání lhůty pro její zpracování.
  4. Flexibilita zpracování cenové nabídky
    Partner zpracuje zákazníkovi cenovou nabídku lhůtě 24 hod v případech poptávky nákupu domény jiných produktů a služeb, které mají jednotlivou nesystémovou povahu. V případech poptávky produktů služeb vyžadujících komplexní systémové řešení, řešení obsáhlé povahy v termínu dohodnutém se zákazníkem.
  5. Transparentní kalkulace ceny služby bez skrytých poplatků
    Cenová nabídka partnera předkládaná zákazníkovi musí být srozumitelná a deklarovat jednotlivé položky kalkulované služby tak, aby byl zákazník schopen dostatečně rozeznat jednotlivé prvky kalkulované nabídky. Uvedená cena musí být konečná, bez dodatečných skrytých poplatků. Nabídka musí být vždy opatřena datem zpracování a jménem a kontaktem toho, kdo ji vyhotovil.
  6. Včasné plnění sjednaných termínů dodávky produktů a služeb
    Partner dbá na dodržování všech sjednaných termínů dodávky produktů a služeb. To znamená, že při formulaci nabídky svých služeb partner přihlíží ke svým reálným technickým, finančním časovým možnostem, aby mohl jím předloženou nabídku řádně splnit v dohodnutém termínu.
  7. Technická podpora produktům a službám
    Partner dlouhodobě zajišťuje k  nabízeným službám náležitou technickou podporu a konzultační servis.
  8. Etický rozměr práce se zákazníkem
    V případě práce s odborně nezralým zákazníkem partner odborně posoudí zákazníkem definovanou poptávku a doporučí mu optimální řešení s prioritou optimalizace prospěch uspokojení potřeb zákazníka, nikoliv prospěch neúčelné maximalizace objemu zakázky. Každou poptávku partner odborně posuzuje a vždy doporučuje optimální a efektivní řešení.
  9. Nekalé soutěžní jednání
    Partner se zdržuje takového jednání, které by mohlo mít následek poškození dobrého obchodního jména soutěžitele partnera a jeho pozice na trhu.
  10. Garance odbornosti a odpovídajícího technologického vybavení
    Partner garantuje, že disponuje potřebnou odborností a náležitým technickým zázemím pro poskytování svých služeb. Tím je míněna taková odbornost a technologie, které společně umožňují řádné splnění zakázky v souladu s kvalitativními, bezpečnostními, záručními a dalšími oborovými standardy.

Pokud splňujete uvedená kritéria a máte zájem účast v projektu, kontaktujte nás na e‑mailové adrese domainqube@generalregistry.cz.